Kvislasyndin hytteforening

Årsmøte 2023 - 9.9.23 Syndinstøga

8.9.23

Årsmøtet for året 2022/2023 er på Syndinstøga lørdag 9.9.23 kl. 12. innkallingen med agenda til årsmøtet som ble sendt ut (1,9 MB) Alle medlemmer kan etter påmelding stille på Syndinstøga med inntil 2 personer pr medlemskap. Det blir gratis lett servering under årsmøtet. Etter vellykkede forsøk med hybridmøter i fjor og i forfjor, vil vi også i år arrangere årsmøtet som et hybridmøte. Det vil si at det er mulig å delta på årsmøtet hvor som helst ifra via Teams. Link til bruk for å delta via Teams, finner du i epost fra Styret sendt 25.8.23. Valgkomitéen har avklart kandidater til valget til nye verv. Valgkomitéen foreslår gjenvalg i alle verv som er på valg. (Det vil derfor ikke være fare for at du blir shanghaiet til styreverv under årsmøtet.) Etter årsmøtet blir Kvislavegen tema. En representant for vegstyret kommer for å informere og for å ha dialog med hytteforeningens medlemmer om Kvislavegen. Ikke gå glipp av denne anledningen til å møte vegstyret i Kvislavegen!

Skiløypeplan Vestre Slidre

8.9.23

Vestre Slidre har sendt forslag til skiløypeplan ut på offentlig ettersyn. Ta kontakt med hytteforeningen styret@kvislasyndin.no dersom du har innspill. Her de viktigste linkene:
Introduksjon skiløpeplan
Løypeplan, kart
Arkivsak med historikk og dokumenter i saken

Gledelig nyhet fra/om bomveien Kvislavegen!

16.5.23
Informasjonsskriv fra Kvislavegen (129 kB)

Kvislasyndin Hytteforening har programfestet at hele stølsvidda bør være ett bomveisystem med felles «bomring».
Vi er ikke riktig der ennå, men forhåpentligvis er vi på vei dit. Det som nå tilbys er et meget gledelig steg i retning av det vi håper blir et utvidet stølsvei-samarbeid. Vi har nå veldig god dialog mellom Kvislasyndin Hytteforening og Kvislavegen. Kvislasyndin Hytteforening (og Vestre Slidre Hytteforening) vil bidra så godt vi kan mot det vi håper blir et bredt stølsvei-samarbeid. Mange på Kvislasyndin kjører Haugrudvegen om sommeren, og mange kjøper derfor enkeltbilletter istedenfor årskort. Dette har gått ut over inntektsgrunnlaget til Kvislavegen. Nå er det viktig at så mange som mulig av de som ikke er har (eller ikke har fornyet) årskort i Kvislavegen kjøper (eller fornyer) årskort som nå vil virke både i Kvislavegen og Haugrudvegen. Om prøveordningen blir vellykket, vil dette være et positivt signal og insitament for utvikling av videre samarbeid mellom stølsvegene. Om flere kjøper årskort, bidrar vi til at Kvislavegen kan opprettholde forsvarlig drift og at et fremtidig stølsvei-samarbeid blir mer sannsynlig. Jeg tillater meg derfor å komme med en klar oppfordring: «Alle medlemmer i Kvislasyndin Hytteforening bør nå ha årskort i Kvislavegen!»

Årets påskeskirenn arrangeres langfredag 7.4.23

24.3.23
Utsnitt av Vestfjelløypenes løypekart med skiarena

Arena for dagen blir ved skiløypen ovenfor Rennefjellvegen, se kartutsnitt fra Vestfjelløypene ovenfor. Vi inviterer igjen til Kvislasyndin Hytteforening sitt påskeskirenn. Arrangementsstedet i fjor var så vellykket, at vi gjentar plasseringen i år. Start- og målområdet blir der skiløypa knekker 90 grader nordvest for Rennefjellvegen. Vi serverer gratis kyllinggrillpølser til alle deltakere og tilskuere. De deltakende barna får også fruktdrikke. Ta med varmt drikke selv! Deltagende barn med en voksen, må melde seg til registrering og utdeling av startnummer mellom 11:15 og 11:30 i startområdet! Selve rennet starter kl 12:00. Håper så mange som mulig kommer, både med og uten barn. Tilskuere er like viktig som deltakere! VEL MØTT!
Vestfjelløypenes løypekart finner du på lagets side

Årsmøte 2022

24.3.23

Årsmøtet for året 2021/2022 ble avholdt. Her er innkallingen med agenda til årsmøtet som ble sendt ut (648 kB). ... og her er protokollen fra møtet.

Kontingent og informasjon 2023

25.2.23

Her er informasjon fra hytteforeningen og kontingent for 2023 (pdf 271 kB)

Avisa Valdres - Føre og trafikk

25.2.23

Her finner du et utvalg trafikkameraer for Valdres

Høringsuttalelse fra hytteforeningene til Vestre Slidre kommunes arealplan

2.9.21

Her kan du lese Vestre Slidre Hytteforenings høringuttalelse til 2. gangs høring på arealplanen. Den er samtidig en god innføring i hvilke saker hytteforeningene (inklusive Kvislayndin Hytteforening) tenker berører oss som hyttebrukere. Her er også Vestre Slidre Hytteforenings første høringuttalelse fra mai 2020 til arealplanen

Hytteforeningen og korona-virus

03.05.21

Det siste året har vært sterkt preget av korona-pandemien som har lagt en stor demper på alle sosiale aktiviteter. Skirennene måtte avlyses både i 2020 og 2021. Sommeren 2020 fikk vi likevel gjennomført årsmøte og felles middag med Midtre Syndin Hytteforening.

Påsken 2020 og korona-virus

16.04.20

Korona-virus har rammet hyttelivet hardt. Syndinstøga har lite kunder for tiden og hytteforeningen har sponset driften med 2500 kr, det samme som vi normalt ville har brukt på påskeskirennet som måtte avlyses.

Vindkraft - aktuelle områder for utbygging

07.04.19

Syndin-området var innenfor NVEs aktuelle områder som kunne være aktuelle for utbygging med vindgeneratorer (vindmøller). Dette har vært en sak i avisa Valdres (3.9 MB), men innsigelser fra bl.a. fylkesmannen gjør at utbygging ikke er aktuelt.

Informasjonsbrev januar 2019

07.04.19

Informasjon fra foreningen januar 2019 (140 kB) er sendt ut. Brevet inneholder litt om foreningens aktiviteter ie 2018 samt planene for 2019. Giro for årskontingenten har frist 21.01.2019. Kontingenten er kr 300,-

Hytteforeningens program

28.10.18

Meninger og holdninger

Styret skal representere foreningen med følgende meninger/holdninger, utdrag fra foreningens hyttepolitiske program:
Angående å beskytte Syndinområdets særpreg som snaufjellsområde og stølsvidde:
o Soner rundt topper og «urørte» snaufjellsområder bør «fredes» som byggefrie soner. Jfr hytteforeningenes forslag til friområde ifm innspill i 2018 til kommunens arealplan. En markagrense er ønsket.
o Myrer bør bevares og ikke bebygges eller dreneres, pga overvannfordrøyning, flora og fauna.
o Strandsoner rundt Syndinvannene skal være frie med byggefri sone.
o Mye brukte stier og skiløyper skal reguleres og bevares med byggefri sone. Skiløyper skal i minst mulig grad krysses av brøytede veier.
o Syndinstøga med stedstilpassede bygninger er posititivt for området som nærbutikk, serveringssted, moderat overnattingssted og møteplass.
o Aktiv stølsdrift og tilstedeværelse av hester, kuer, sauer og geiter i området er positivt.
o Beite og andre tiltak som begrenser gjengroing, bør stimuleres.
o Foruten støler og Syndinstøga, ønskes ikke næringsbygg på Syndin.
o Grunneiere, utbyggere og andre bør ikke benytte terreng til lagring av maskiner, utstyr, byggematerialer, jord- og steinmasser etc lenger enn nødvendig.
o Søppel og byggeavfall på og ved byggetomter, skal kjøres bort fortløpende. o Hyttearkitektur på nye hytter bør være stedstilpasset med moderate hyttestørrelser og mønehøyder.
o Lyskultur bør være dempet, spesielt med hensyn til utelys.
o Bygninger bør ha terrengtilpassede diskrete farger.
o Kommunen bør normalt ikke gi dispensasjon fra reguleringsplaner, og kommunen bør påse at reguleringsplaner og byggetillatelser blir overholdt.
Angående veinett:
o Hele stølsvidda bør være ett bomveisystem med felles «bomring», gjerne i regi av et interkommunalt selskap.
o Hovedveier og hovedsideveier til alle hytteområder skal brøytes, og brøyting skal inngå i bomavgiften. Det bør ikke brøytes flere fjelloverganger enn nødvendig for å nå alle hytteområder. Eksempelvis er det ikke nødvendig å brøyte Kvislavegen over fjellet, om det kan kjøres via Høyme/Syndinstøga/Lostøl og/eller via Knippesett/Viksyndin/Soleikro.
o Årskort skal lønne seg for gjennomsnittshytteeieren.
o Døgnavgift er uønsket.
o Bilveier bør om mulig ikke brukes til skiløypetraséer.
o Brøytede veier bør ha færrest mulig krysninger med skiløypetraséer.
o Hyttefelt-utviklereeransvarligforatdetdannesfungerendeveilagog/eller veistyrer for hyttefeltets veier med ordninger for vedlikehold og brøyting.
Angående friluftsliv, jakt og fiske:
o Hytteeierne bør ha mulighet til aktiv jakt og fiske på lik linje med fastboende.
o Etablerte stier og tråkk i området bør vedlikeholdes og utvikles, slik at fjellområdet blir mer tilgjengelig uten at naturkvalitetene forringes.
o Det bør ikke tillates overnatting i campingvogner og bobiler, foruten ved hyttebygging og korttidsbesøk på privat hyttetomt.

Årsmøteprotokoll 2018

28.10.18

Signert årsmøteprotokoll (1,2 MB) er sendt ut. På årsmøtet ble det vedtatt nye vedtekter (71 kB).

Generelt om Vestre Slidre hytteforening og hytteforeningene som høringsinstans

14.10.18

Kvislasyndin Hytteforening er medlem Vestre Slidre Hytteforening. Vestre Slidre Hytteforening er en paraplyforening for alle hyttevel i Vestre Slidre kommune. Vestre Slidre hytteforening har 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Det er tradisjon for at styret i tillegg til lederen, består av en representant for hvert av 3 hoveddelområder (Vaset, Veståsen mm og Syndin). Kvislasyndin hytteforening og Midtre Syndin hytteforening har vekslet på om å representere Syndinområdet i styret i Vestre Slidre hytteforening..

Vestre Slidre hytteforening er høringsinstans for Vestre Slidre kommune for saker som berører hytteeierne. Kommunen ønsker å forholde seg til én paraplyforening fremfor 28 lokale hyttevel. Vestre Slidre hytteforening får tilsendt høringsinvitasjoner. Vestre Slidre Hytteforening involverer aktuelle berørte lokale hyttevel og koordinerer høringsuttalelser.

Mobilmaster og dekning på Syndin

15.10.18

Det har (inntil nå) vært to separate initiativ vedrørende mobilmast for bedre dekning på Syndin.

Dårlig dekning for mobiltelefon og mobilt bredbånd har opptatt flere av våre medlemmer i flere år. En hytteeier, som har hytte ved Midtre Syndin, har vært primus motor i et initiativ mot Vestre Slidre Kommune og Telenor. Vestre Slidre Hytteforening, Midtre Syndin Hytteforening og Kvislasyndin Hytteforening har bidratt i initiativet. Vestre Slidre kommune inviterte Telenor og hytteforeningene til et møte om saken. Møtet ble avholdt 24. mai 2018 i Slidre. Etter møtet har Telenor foreslått å sette opp en mast om kommunen kan legge strøm frem til masten. Telia har nå søkt om dispensasjon for å oppføre en mobilmast på Nørre Gilen. Initiativet fra Telia på Nørre Gilen er uavhengig av «Telenor-masten» vi jobbet med i våres. Vestre Slidre hytteforening ble invitert til å uttale seg om søknaden fra Telia for Nørre Gilen, og hytteforeningen har levert høringssvar (se vedlegg!). Vestre Slidre hytteforening er positiv til bedre mobildekning på Syndin, men hytteforeningen mener plasseringen på Nørre Gilen er uheldig. Hytteforeningen ønsker masten plassert noe lenger sørøst og at det bygges én kombinert mast for alle mobilaktører, slik at ikke Telia og Telenor bygger hver sin mast. Hytteforeningen følger mobilmastsakene videre.

Ny gapahuk ved Sonjavarden mot Rennefjell

14.10.18

Gapahuken er reist av Vestfjelløypene løypelag. Vi oppfordrer alle hytteeiere til kjøpe andel i sitt lokale løypelag (http://syndin.no/ski/) i tillegg til å betale årlige løypebidrag, slik at de i tillegg til å støtte løpearbeidet også kan påvirke løypelaget.

Ny arealpan, som blant annet omhandler grense for bygging på snaufjellet

14.10.18

Kvislasyndin hytteforening har sammen med de andre lokale hyttevellene gjort et stort arbeid gjennom Vestre Slidre Hytteforening med å påvirke prosessen med ny arelaplan for Vester Slidre kommune. Vestre Slidre hytteforening leverte et omfattende dokument som innspill til ny arealplan i kommunen. Her er en byggegrense for å bevare fjellområdene et vesentlig element. Det er gledelig at kommuneadministrasjonen har innarbeidet det meste av hytteforeningens innspill i sitt nåværende utkast til arealplan, herunder en fjellgrense som ligger omtrent der vi tegnet den.

4. oktober var kommuneadministrasjonen og kommunestyret på befaring i hytteområdene. Befaringen er en del av arbeidet med arealplandelen til den nye kommuneplanen for Vestre Slidre, og regnes som et kommunestyremøte. Hytteforeningen var invitert til å delta på befaringen. Formannskapet hadde tidligere foretatt en tilsvarende befaring. Det er kommunestyret som lager og vedtar planen, men den må stadfestes av Fylkesmannen. Kommunens ambisjon er å ha et ferdig plangrunnlag i løpet av våren 2019.

Befaringen var godt forberedt fra kommunens side. Det var utarbeidet flere instruktive kart som viste dagens godkjente utbygginger (bebygde tomter og tomtereserver), nye innspill til utbygging, og byggeområder fra den eksisterende kommuneplanen. Før befaringen fikk alle også utdelt to vedlegg, kommuneplanens vedtatte samfunnsdel og Hytteforeningens innspill til kommuneplanens arealdel, av 10. mai 2018. Det siste var en positiv overraskelse som viser at kommunen verdsetter Hytteforeningens engasjement og synspunkter. Første stopp var ovenfor Gomobu ved grensen til Nord-Aurdal og vi endte ved Nørre Syndin mot Vang kommune etter en lang dag med svært vinterlige tendenser.

Hva fant vi så igjen i planen? Ett av de viktigste punktene i Hytteforeningens innspill har vært å sikre en forutsigbar «marka-/byggegrense» og å etablere sammenhengende tur-/friområder. Som svar på dette hadde kartene fra kommunen markert høydekotene på 1050 og 1055 meter over havet. I tillegg var det inntegnet forslag til en «fjellgrense» delvis ut fra høydekoter og delvis ut fra terrengformasjoner. Som en følge av «fjellgrensen» og ønsket om sammenhengende turområder, var nye forslag til utbygginger på tvers av Veståsen, nord for Landsrudfeten og syd for Ålfjell krysset ut på kartet. Tilsvarende var forslag til svært eksponerte utbygginger i fjellterreng ved Sørre og Midtre Syndin krysset ut.

Den gjeldende kommuneplanen er fra 2003. Det ble fra administrasjonens side uttrykt en ambisjon om at den nye planen skal revideres hvert 4. år og at det derfor ikke er behov for en så stor tomtereserve som den man hadde i planen fra 2003. Dette er i tråd med Fylkesmannens krav. Det er allerede godkjent store utbygginger blant annet på Vaset, i Veståsen, ved Fiskeløyse og ved Midtre Syndin. Her er det pr i dag mange ubebygde tomter. Kommunens forslag anbefaler derfor et begrenset antall nye utbyggingsområder. I stedet ønsker man å prioritere fortetting i eksisterende områder. Mange av hytteforeningens innspill går på sikring av turstier og løyper, grenser for bygging langs vann og vassdrag og utforming av hytteområder med krav om områder for fri ferdsel mellom hyttene. Disse punktene og flere andre ble tatt opp på befaringen. De vil i neste omgang blant annet nedfelles i reguleringsbestemmelser.

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, men befaringen var en positiv opplevelse og ga håp for den videre behandlingen.

Stikart på Syndin

14.10.18

Som en del av inspillet til ny arelaplan, leverte vi kart over de viktigste stiene vi ønsket regulert og merket på offentlige kart. Dette vil vi forfølge videre. Vi i hytteforeningen har foreløpig ikke planer om å utgi egne stikart, men det kan vi vurdere. Om vi får kommunen med oss på å regulere viktige sommerstier, vil disse dukke opp på https://valdreskart.no.

Klopper på Syndin

14.10.18

I samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark og med godkjenning fra grunneierlag, har Kvislasyndin hytteforeing og Vestre Slidre hytteforening lagt ut klopper flere steder. Kloppene er utlagt for å gjøre viktige sommerstier mer tilgjengelige for turgåere over våte områder og for å verne naturen ved å samle tråkk i/ved våte områder til over kloppene. Kloppene brukes også av syklister, men kloppene er ikke primært utlagt for syklister. Det er et problem at dy kan tråkke gjennom svekkede bord i kloppene. Vi jobber derfor sammen med Valdres Natur- og Kultarpark med hvordan vi kan forsterke kloppene så ikke dyr skades. Dette vil vi bruke dugnadsinnsats i 2019 på å utbedre. Vi mener fortsatt at godt monterte, trygge klopper med gjennomtenkt plassering er et gode.

Bålfest 6. oktober

14.10.18

Hytteforeningen arrangerte bålfest den 6. oktober i stedet for den tradisjonelle olsokfeiringen som ble avlyst. Det ble et hyggelig arrangement med bål, pølser og blime-dans.

Dugnad på Sleddun 27.7.18

19.07.18

Fredag 27. juli kl 10:00 møtes vi til dugnad. Fremmøte i Rennefjellvegen 106. Vi skal i år legge klopper over Sleddun. Kloppene er kjørt ut, men de skal monteres. Videre har vi planer om å rydde, skilte og merke stier. Hytteforeningen serverer grillpølser (eller eventuelt et mindre brannfarlig alternativ) og mineralvann til lunsj i det fri under dugnaden. Ikke gå glipp av denne trivelige dagen sammen med andre medlemmer! Ypperlig anledning til å få nye hyggelige bekjentskaper samtidig som du gjør en innsats for fellesskapet. Det kan også vanke fine historier og turtips. Ring gjerne Arne Fagerlie (419 00 012) for å melde at du kan delta eller om du har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Kvislasyndin Hytteforening
Styret

Årsmøtet arrangeres på Syndinstøga lørdag 28. juli 2018

10.07.18

Vel møtt! Innkalling (1,8 MB) sendes ut på e-post og legges ut på hjemmesiden og facebook-siden. På grunn av ekstrem tørke og totalforbud mot bålbrenning, utsettes bålfesten til 6. oktober. Les mer i innkallingen.

Innkallingen inneholder følgende:

Påskeskirennet var en stor suksess igjen!

10.07.18

Supre skispor, strålende vær og glade mennesker satte et herlig preg på nok et vellykket barneskirenn ved Sonjavarden.

Protokoll fra Årsmøtet på Syndinstøga 29. juli 2017

07.02.18

Her er signert protokoll fra årsmøtet (774 kB) (og en usignert versjon som tar litt mindre plass). Møtet ble avholdt 29.7.2017 på Syndinstøga. Innkallingen til årsmøte (518 kB). Etter møtet var det "tradisjonell" olsokfest ved Hovengen-naustet i sørenden av Midtre Syndin.

Feiing av piper på Syndin

27.07.2017

Feier Reidar Johnsen har mobil 990 31 491. Vestre Slidre kommune kan tilby feiing av hytter etter nærmere avtale med feier. De forutsetter at feiingen kan koordineres innafor et vel/område. Kostnadene er kr. 1.731,25 - inkl. m.v.a pr hytte (2017).

Nyhetsbrev og giro for 2017

01.02.17

Nyhetsbrev og kontingentgiro 2017 (pdf 270 kB) er sendt ut. Du finner informasjon fra Hytteforeningen, regnskap og budsjett samt litt om årets priser i bommene.

01.02.17

Hytteforeningen på Facebook!

Styret i hytteforeningen har opprettet en lukket informasjonsgruppe i Facebook, «Kvislasyndin Hytteforening», hvor medlemmer i hytteforeningen kan trykke på gruppen og be om å bli medlem i gruppa. Facebook-gruppa er ikke ment å bli en konkurrent til "Hytte på Syndin", men heller være et forum der små nyhetsoppslag, stemningsbilder og lignende blir publisert.

01.02.17

"Ny" nettadresse, www.kvislasyndin.no

Adressen til hytteforeningen er endret litt. Vi har skiftet ut "org" med "no" domene som hovedside. På sikt vil kvislasyndin.org fases ut med noen dato for dette er ikke bestemt og både .no og .org-adresser vil virke parallelt fremover både på nett og e-post.

01.02.17

Festivaler og arrangementer i Valdres

26.06.16

Her er en oversikt over festivaler i Valdres i 2016 (727 kB).:
Ridderrennet
Valdresgildet
Fjellmaraton
Valdres sommersymfoni
Valdresrittet
Jørn Hilme-stemnet
Trollrock
Vinjerock
Landbruksdagen
Rakfiskfestivalen
Beitosprinten
Hemsingfestivalen

De gjeldende vedtektene, sist endret på årsmøtet i sommer

19.11.15

De gjeldende vedtektene kan lastes ned fra vedtektssiden.

Helseberedskap i Valdres

30.03.15 (oppdatert 08.04.17)

Hvis man har behov for legebesøk i Vestre Slidre så er den delt mellom Valdres legevakt på kvelds- og helligdager og Slidre legesenter i vanlig kontortid.
Legevakten har flyttet til nye lokaler: Garliveien 14, 2900 Fagernes (Legevakt, Valdres Lokalmedisinske Senter, VLMS). Telefon: 61 36 10 44 eller 116117. Ring 113 ved øyeblikkelig hjelp
Slidre legesenter har beredskapen i vanlig kontortid. Telefon: 61 34 47 90. Senteret er i andre etasje i Kraftlagsbygget på Slidretun og har adresse Slidrevegen 16, 2966 Slidre

Vestfjelløypene, skiløyper i påsken

30.03.15

Vestfjelløypene planlegger å preparere skispor i henhold til løypekartet (pdf, 1,8 MB). Støtt løypelaget ved å kjøpe andeler eller gi støtte. Skjema ligger på http://www.syndin.no/ski

Veiene på Syndin får offisielle veinavn

02.07.14

Vestre Slidre kommune legger ut kart og lister over vedtatte og foreslåtte vegnamn på sine sider. På samme side finner du også kart, for eksempel Kvislasyndin.

Løypekart

15.12.13

Vestfjelløypenes løypekart (pdf, 1,8 MB). Utsnitt av kartet med Sonjavarden antydet ser du under. Utsnitt av Vestfjelløypenes løypekart med Sonjavarden

Sonjavarden ble gjenoppbygget på dugnad i sommer

11.10.12

Hytteforeningen arrangerte dugnad i øsende regnvær for å sette i stand Sonjavarden 75 år etter at den ble bygget første gang og som feiring av 100 års jubileet for Sonja Henie. Sonja Henie var på Syndin sommeren 1937. Varden står ikke langt fra veien (Kvislavegen), omtrent på høyeste punkt.

Utelys på hyttene

11.10.12

Hytteforeningen henstiller til alle å ikke ha kraftige utelys. Mange nyter den fantastiske nattehimmelen man fortsatt kan oppleve på Syndin også etter at vi fikk strøm. I byene og mange hyttegrender blir nattsynet og nattehimmelen forstyrret av strølys. Av hensyn til dette ber vi om at utelys skjermes slik at lyset ikke lyser utover og oppover. Når man ikke er på hytta og ellers når det ikke er behov kan lyset med fordel være slukket. Man kan også montere bevegelsessensor slik at lyset tennes ved behov.

Informasjon fra fjellstyret

11.10.12

Vestre Slidre fjellstyre har nyttig informasjon om stølsbruk, jakt, fiske, friluftsliv og generelt om ferdsel i fjellet til fots, på sykkel, i båt og med motoriserte farkoster på sine nettsider.

Hva gjør hytteforeningen?

Vi representerer eiere og brukere av hyttene på Kvislasyndin. Kvislasyndin omfatter området ved "Hovdaveien" (se kart, link til venstre). Vi er opptatt av veier, skiløyper, renovasjon, vegetasjon og ellers saker som medlemmene ønsker at foreningen skal ta tak i.

Syndin

Syndin er et vakkert fjellområde i Vestre Slidre i Valdres ca 1000 m over havet. Området er fredlig med litt seterdrift, kyr og sauer. Hyttene ligger åpent og fritt over tregrensen.

Strøm er innlagt i flere hytter de senere årene, men det et ønske om å beholde en mørk nattehimmel der stjernene lyser slik de gjorde "i gamle dager". Utebelysningen er derfor diskret og lyser kun opp når det er folk på hytta.

Det er ikke alpinanlegg i området, men det kjøres opp skiløyper. Frem til 2012 ble det i perioden januar og til snøen smelter om våren, ikke brøytet bilvei på fjellet. Dermed må man fra nå gå litt andre steder for å gå sine egne spor i uberørt natur.

Det er rein og ryper i fjellområdet som ligger mellom Valdres og Hemsedal.

Turforslag

Folkehelsekoordinator i Valdres har lagt ut turforslag i vårt område hentet "fra kommunale folkehelsestier / turkaruseller" i en app for iPhone eller Android. Grønnsennknipa, Kruk (Gilafjell) og Svarthamar (Rennefjell) er blant forslagene.

Appen finner du ved å søke etter "ottt" i Appstore eller Google play:
Les om hvordan du får Valdres-opplevelser rett i lomma

Medlemsskap

De som ønsker å melde seg inn i Kvislasyndin Hytteforening kan sende e-post eller SMS eller brev til foreningen (se Kontakt oss) med opplysning om navn, postadresse, eventuelt e-postadresse og mobilnummer. Medlemskontingent kr. 300,- settes inn på konto 2153.30.03475.

Påsken 2011

Skiføret forsvant og Hovdavegen åpnet for en litt anderledes påske i 2011. Her er noen bilder.